Baza bibliograficzna WPN
Login:
Hasło:

BAZA BIBLIOGRAFICZNA STACJI EKOLOGICZNEJ W JEZIORACH

Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego


Możliwość filtrowania po tematyce, autorach, latach i miejscu publikacji, generowanie raportów.

Publikacje, które w kolumnie "Dostępność" mają wartość "SEJ" są dostępne w bibliotece Stacji Ekologicznej w Jeziorach. Zapraszamy.

Tematyka:
Rok
Od:
Do:
Autor:
Miejsce publikacji:
Raport:
Zaznaczenie tej opcji pozwala pobrać plik z wynikami wyszukiwania.Autor Rok Tytuł Tytuł ang. Miejsce publikacji Rodzaj Tom/zeszyt Strony Dostępność Indeks
Zioła A., Szymański M., Sobczyński T. 2005 Metale ciężkie w wodzie, osadach dennych i roślinach Jeziora Jarosławieckiego, leżącego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Heavy metals in water, bottom sediments and plants collected from Jarosławieckie Lake from area of Wielkopolski National Park. Ekologia i Technika artykuł XIII (6) 223-227 SEJ 2104
Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2005 Variations in the fluoride level in precipitation in a human impact region. Abstract Book of 7th International Conference on Acid Deposition, June 12-17, 2005, Prague, Czech Republic 140 SEJ 2105
Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T. 2005 Research on aluminium speciation in poor forest soils using the sequential extraction method. Polish Journal of Environmental Studies. artykuł 14 (2) 243-150 SEJ 2106
Mielewczyk S. 2000 Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego i zmiany zachodzące w ich składzie. Fauna Denna Jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych. artykuł 13-17 SEJ 2107
Michałkiewicz M. 2000 Dendryty i diagramy jako graficzna interpretacja wyników makrozoobentosu wybranych jezior Wielkopolski. Fauna Denna Jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych. artykuł 19-23 SEJ 2108
Bujakiewicz A. 2002 On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. Czech Mycology artykuł 54 (1-2) 101-104 SEJ 2109
Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2004 Diphascon (Dophascon) ilitsi (Schuster et Grigarick, 1965) - gatunek niesporaczka (Tardigrada) nowy dla fauny Polski Diphascon (Dophascon) ilitsi (Schuster et Grigarick, 1965) - a species of water bear (Tardigarda) new to the fauna of Poland. Przegląd zoologiczny artykuł XLVIII (1-2) 97-88 SEJ 2110
Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2003 Niesporaczki (Tardigrada) Wielkopolskiego Parku Narodowego (środkowo-zachodnia Polska). Rocznik Naukowy PTOP "Salamandra" artykuł 7 55-64 SEJ 2111
Pilato G., Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Oscar L. 2003 Macrobiotus polonicus, a new species of Tardigrada from Poland (Eutardigrada: Macrobiotidae, hufelandi group). Zootaxa artykuł 258 1-8 SEJ 2112
Fabiś M. 2003 Krótkookresowe zmiany pionowego gradientu temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w warunkach polany śródleśnej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. pr. mgr. mscr. 1-168 SEJ 2113
Kaczmarek T. 2003 Krótkookresowe zmiany temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w warunkach polany śródleśnej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego pr. mgr. mscr. 1-132 SEJ 2114
Adamczewska M., Siepak J., Walna B. 1993 Skład chemiczny wód opadowych Aura artykuł 7 14-15 SEJ 2115
Walna B., Siepak J. 1995 Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym Ekologia i Technika artykuł 6/18 24-29 SEJ 2116
Walna B., Siepak J. 1996 Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Jeziory w Wielkopolskim Parku Narodowym Walna B, Kaczmarek L., Siepak J. (red.) Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze artykuł 103-124 SEJ 2117
Walna B. 1997 Kwaśne deszcze jako temat edukacji w ochronie środowiska Siepak J. (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej, Poznań–Jeziory 1997 artykuł 141-142 SEJ 2118
Siepak J., Walna B., Drzymała S. 1999 Speciation forms of aluminium released under the effect of acid rain Polish Journal of Environmental Studies 8 55-58 SEJ 2119
Walna B., Siepak J. 1999 Research on the variability of phisical-chemical parameters characterizing acidic atmospheric precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski National Park (Poland) The Science of the Total Environment artykuł 239 173-187 SEJ 2120
Walna B. 1999 Wody opadowe J. Siepak, L. Burchardt, M. Pełechaty, A. Osowski. (red.) Badania hydrochemiczne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zarys badań 1948-1998, Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza artykuł 78-82 SEJ 2121
Walna B., Siepak J. 2000 Stan badań kwaśnych opadów i ich wpływu na gleby ze szczególnym uwzględnieniem geoekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego Carrent status of investigation of acid precipitation and its effect on soil, in particular in the Wielkopolski National Park geoecosystem. Ekologia i Technika artykuł VIII 3-14 SEJ 2122
Walna B., Siepak J. 2000 Badania monitoringowe kwaśnych deszczów przeprowadzone w 1996 roku na Stacji Ekologicznej Jeziory, na tle obserwacji wcześniejszych. Monitoring of acid rain in 1996 at the Ecological Station Jeziory, a comparison with earlier data. G. Wójcik, K. Marciniak (red.). Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" artykuł 25 145-152 SEJ 2123
Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2001 Soil degradation in the Wielkopolski National Park (Poland) as an effect of acid rain simulation Water, Air and Soil Pollution artykuł 130 1727-1732 SEJ 2124
Walna B., Siepak J., Gramowska H., Buszewska T. 2001 Temporal trends of polycyclic aromatic hydrocarbons in precipitation of Poznań and its vicinity (Poland) Intern. J. Environ. Anal. Chem. artykuł 79, (1) 15-24 SEJ 2125
Walna B. 2001 Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2000 roku w Wielkopolskim Parku Narodowym na tle badań w latach poprzednich M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Biblioteka Monitoringu Środowiska artykuł 173-180 SEJ 2126
Walna B. 2001 Uruchamianie i wymywanie glinu z ubogich gleb piaszczystych pod wpływem kwaśnych deszczy J. Siepak (red.) Problemy analityczne badań osadów dennych. Poznań 2001 artykuł 99-107 SEJ 2127
Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2001 Degradacja gleb Wielkopolskiego Parku Narodowego pod wpływem kwaśnych opadów (symulacja laboratoryjna) Przegląd Geologiczny artykuł 49, (10/2) 1016 SEJ 2128
Walna B. 2002 Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2001 roku M. Pułyk, E. Tybiszewka (red.) Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2002 artykuł 32-35 SEJ 2129
Walna B., Siepak J., Domka L., Drzymała S., Sobczyński T. 2002 Limiting the effect of acid rain on leaching aluminium from the soil by addition of limestone Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych artykuł 482 529-534 SEJ 2130
Walna B., Głosinska G. 2002 Anomalie parametrów fizyko-chemicznych wód opadowych w Stacji Ekologicznej Jeziory Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1991-2000 J. Burchard (red.) Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce artykuł 63-70 SEJ 2131
Walna B., Siepak J. 2002 Chemiczna degradacja gleb związana z kwaśnymi opadami atmosferycznymi Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce artykuł 77-85 SEJ 2132
Walna B., Kaczmarek L., Siepak J. 2002 Terenowa baza uniwersytecka jako miejsce wykonywania prac magisterskich i doktorskich z ochrony środowiska M.Fabisiewicz, K. Jankowski (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Olsztyn - Stare Jabłonki artykuł 78-83 SEJ 2133
Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2003 Monitoring anionów w opadach atmosferycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Monitoring of anions in precipitation in the Wielkopolski National Park. W. Bochenek, E. Gil (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska artykuł 140-147 SEJ 2134
Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J. 2003 Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999 Polish Journal of Environmental Studies artykuł 12, (4) 467-472 SEJ 2135
Walna B., Kurzyca I. 2003 Badania i obserwacje opadów atmosferycznych jako niezbędny składnik monitoringu obszarów leśnych- uwagi metodyczne i wyniki 10-letnich prac na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego A. Miller (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2003 artykuł 261-269 SEJ 2136
Walna B., Siepak J. 2004 Problemy badawcze kwaśnych opadów atmosferycznych w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w latach 1991-2004 A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 29-31 SEJ 2137
Tamulewicz J., Walna B., Kurzyca I. 2004 Odczyn i przewodnictwo elektrolityczne opadów atmosferycznych na tle kierunków napływu mas powietrznych A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 121-124 SEJ 2138
Walna B., Biernacka J., Siepak J. 2004 Glin jako wskaźnik degradacji chemicznej piaszczysto-gliniastych gleb WPN wywołanej kwaśnymi opadami: badania chemiczne i mineralogiczne A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 125-128 SEJ 2139
Walna B., Kurzyca I., Kaczmarek L. 2004 Lokalny wpływ emisji zanieczyszczeń na skład chemiczny opadów A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 129-131 SEJ 2140
Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004 Local effects of pollution on chemical composition of precipitation in areas differing in human impact Polish Journal of Environmental Studies artykuł 13, Suppl. 36-42 SEJ 2141
Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T. 2005 Aluminium speciation in poor forest soil - sequential extraction procedure Polish Journal of Environmental Studies artykuł 14, (2) 243-250 SEJ 2142
Walna B., Spychalski W. 2005 Możliwości oceny biotoksycznego oddziaływania glinu w ubogich glebach leśnych przy pomocy analizy specjacyjnej Possibilities of assessment of aluminium biotoxicity in poor forest soils using speciation analysis. A. Kostrzewski, R.Kolander (red): Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i róznokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska artykuł 587-594 SEJ 2143
Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Górecki T., 2005 Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland Atmospheric Environment artykuł 39 837-855 SEJ 2144
Walna B., Spychalski W., Siepak J. 2005 Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest soils using two methods of fractionation analysis Journal of Inorganic Biochemistry artykuł 99/9 1807-1816 SEJ 2145
Walna B., Siepak J. 2005 Aktualne problemy naukowe w badaniach opadów atmosferycznych na przykładzie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej artykuł 22 903-934 SEJ 2146
Walna B., Astel A., Kurzyca I., Siepak J. 2005 Chemometrics in assessment of local and transboundary pollution Abstract Book of Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition, June 12-17, 2005, Prague, Czech Republic artykuł 141 SEJ 2147
Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2003 Differences de la temperature et de l humidite ainsi que differentiation bioclimatique dans des ecosystemes choisis du Parc national de la Grande Pologne. Dokumantacja Geograficzna wyd. zwarte 29 33-36 SEJ 2148
Walna B., Kurzyca I. 2005 Ogólna charakterystyka opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej (Wielkopolski Park Narodowy) w latach 2002-2004 na tle danych z wielolecia Ekologia i Technika artykuł XIII, (2) 76-81 SEJ 2149
Kostrzewski A. 2004 Znaczenie Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach w badaniach środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego i w realizacji dydaktyki A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 13-16 SEJ 2150
Kaczmarek L., Walna B. 2004 Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach w piętnastym roku działalności A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 17-24 SEJ 2151
Kozacki L., Kaczmarek L. 2004 Badania transformacji środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w oparciu o materiały kartograficzne i teledetekcyjne A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 25-28 SEJ 2152
Burchardt L., Przybyłek J. 2004 Dynamika wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach artykuł 33-35 SEJ 2153